Tin doanh nghiệp công bố

Title Date
Nghị quyết HĐQT của Công ty 28/06/2024
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành 21/06/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 19/06/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 04/06/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty 30/05/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 27/05/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 14/05/2024
Nghị quyết HĐQT công ty 29/04/2024
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 29/04/2024
Báo cáo tài chính quý I/2024 ( hợp nhất) 22/04/2024
Báo cáo tài chính quý I/2024 ( công ty mẹ) 22/04/2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 08/04/2024
Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán DHT 04/04/2024
Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DHT 20/03/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty 14/03/2024
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu DHT 11/03/2024
Báo cáo thường niên năm 2023 27/02/2024
Báo cáo tài chính năm 2023 ( Hợp nhất) 27/02/2024
Báo cáo tài chính năm 2023 ( Công ty mẹ) 27/02/2024
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu DHT 23/02/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu DHT 23/02/2024
Điều lệ tổ chức và hoạt động của DHT năm 2023 22/02/2024
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty CPDP Hà Tây 19/02/2024
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 30/01/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền 19/01/2024
Báo cáo tài chính quý IV/2023 ( Hợp nhất) 18/01/2024
Báo cáo tài chính quý IV/2023 ( công ty mẹ) 18/01/2024
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ 8 17/01/2024
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 24 17/01/2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 04/01/2024
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DHT 29/12/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 29/12/2023
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây 28/12/2023
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 25/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DHT 25/12/2023
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 25/12/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu DHT 18/12/2023
Thông báo hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DHT 15/12/2023
Công văn về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DHT 01/12/2023
Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 29/11/2023
Nghị quyết HĐQT về phương án đảm bảo tỷ lệ Sở hữu nước ngoài 29/11/2023
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ 29/11/2023
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 27/11/2023
Văn bản tạm dừng hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ 15/11/2023
Báo cáo tài chính quý III/2023 (Hợp nhất) 16/10/2023
Báo cáo tài chính quý III/2023 ( Công ty mẹ) 16/10/2023
Nghị quyết HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 06/10/2023
Nghị quyết HĐQT công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây 06/10/2023
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán CP riêng lẻ 06/10/2023
Nghị quyết HĐQT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 06/10/2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 22/08/2023
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 18/08/2023
Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 18/08/2023
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây 14/08/2023
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 ( hợp nhất) 11/08/2023
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 ( công ty mẹ) 11/08/2023
Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 11/08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty 11/08/2023
Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 23 10/08/2023
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 04/08/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 31/07/2023
Tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2023 28/07/2023
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ 7 19/07/2023
Báo cáo tài chính quý II/2023 ( Hợp nhất) 19/07/2023
Báo cáo tài chính quý II/2023 ( Công ty mẹ) 19/07/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 12/07/2023
Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHT 06/07/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty 06/07/2023
Điều lệ tổ chức và hoạt động của DHT năm 2023 05/07/2023
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 30/06/2023
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 30/06/2023
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 16/06/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 16/06/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 07/06/2023
Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu 05/06/2023
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 02/06/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 02/06/2023
Công văn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về Tài liệu phát hành cổ phiếu 30/05/2023
Báo cáo tài chính quý I/2023 ( hợp nhất) 19/04/2023
Báo cáo tài chính quý I/2023 ( công ty mẹ) 19/04/2023
Nghị quyết của Hội Đồng Quản trị Công ty 17/04/2023
Nghị quyết HĐQT công ty ngày 7/4/2023 07/04/2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 07/04/2023
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 16/03/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 28/02/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 24/02/2023
Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty 24/02/2023
Báo cáo thường niên năm 2022 24/02/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 ( hợp nhất) 21/02/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 ( công ty mẹ) 21/02/2023
Báo cáo tài chính quý IV/2022 ( Hợp nhất) 17/01/2023
Báo cáo tài chính quý IV/2022 ( công ty mẹ) 17/01/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 09/11/2022
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 28/10/2022
Báo cáo tài chính quý III/2022 ( hợp nhất) 18/10/2022
Báo cáo tài chính quý III/2022 ( công ty mẹ) 18/10/2022
Nghị quyết Hội Đồng quản trị Công ty 01/08/2022
Báo cáo tài chính bán niên 2022 ( công ty mẹ) 28/07/2022
Báo cáo tài chính bán niên 2022 ( hợp nhất) 28/07/2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 27/07/2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 27/07/2022
Báo cáo tài chính quý II/2022 ( công ty mẹ) 19/07/2022
Báo cáo tài chính quý II/2022 ( hợp nhất) 19/07/2022
Thông báo công ty kiểm toán năm 2022 16/05/2022
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty 13/05/2022
Báo cáo tài chính quý I/2022 ( hợp nhất) 18/04/2022
Báo cáo tài chính quý I/2022 ( công ty mẹ) 18/04/2022
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 25/03/2022
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 08/03/2022
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022 04/03/2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 04/03/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty 04/03/2022
Báo cáo thường niên năm 2021 28/02/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 (hợp nhất) 22/02/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) 22/02/2022
Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty 16/02/2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 21/01/2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 21/01/2022
Báo cáo tài chính quý 4/2021 ( Hợp nhất) 18/01/2022
Báo cáo tài chính quý 4/2021 ( Công ty mẹ) 18/01/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền 25/12/2021
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty 24/12/2021
Báo cáo tài chính quý III/2021 (hợp nhất) 18/10/2021
Báo cáo tài chính quý III/2021 (công ty mẹ) 18/10/2021
Kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2021 01/10/2021
Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây 01/10/2021
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 (hợp nhất) 05/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 (công ty mẹ) 05/08/2021
Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 29/07/2021
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2021 28/07/2021
Danh sách Cổ đông lớn 28/07/2021
Báo cáo tài chính Quý II/2021 (Hợp nhất) 19/07/2021
Báo cáo tài chính Quý II/2021 (Công ty mẹ) 19/07/2021
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 22 26/05/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 25/05/2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 ( Hợp nhất) 19/04/2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 ( Công ty mẹ) 19/04/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 25/03/2021
Biên bản họp Ban kiểm soát năm 2021 25/03/2021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 25/03/2021
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 25/03/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 25/03/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 25/03/2021
SYLL các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 25/03/2021
SYLL các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 25/03/2021
Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 13/03/2021
Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 13/03/2021
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 04/03/2021
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 21 03/03/2021
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 19/02/2021
Báo cáo thường niên năm 2020 08/02/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 03/02/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 ( Hợp nhất) 03/02/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 ( Công ty mẹ) 03/02/2021
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty 29/01/2021
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DHT 28/01/2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm cuối năm 2020 26/01/2021
Báo cáo quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 26/01/2021
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 19/01/2021
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 19/01/2021
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 ( Hợp nhất) 19/01/2021
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 ( Công ty mẹ) 19/01/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 26/11/2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 20/11/2020
Công văn về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DHT 13/11/2020
Báo cáo tài chính quý III/2020 ( hợp nhất) 19/10/2020
Báo cáo tài chính quý III/2020 ( công ty mẹ) 19/10/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 14/09/2020
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 26/08/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 26/08/2020
Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 14/08/2020
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 ( Hợp nhất) 05/08/2020
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 ( Công ty mẹ) 05/08/2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2020 24/07/2020
Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020 24/07/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 23/07/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 21/07/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 20/07/2020
Báo cáo tài chính quý II/2020 ( Hợp nhất) 20/07/2020
Báo cáo tài chính quý II/2020 ( Công ty mẹ) 20/07/2020
Báo cáo tài chính quý I/2020 ( hợp nhất) 14/04/2020
Báo cáo tài chính quý I/2020 ( công ty mẹ) 13/04/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người nhận sở hữu chứng khoán 09/04/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 03/04/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 03/04/2020
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 31/03/2020
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020 18/03/2020
Báo cáo thường niên 2019 28/02/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 28/02/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 ( Hợp nhất) 26/02/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 ( Công ty mẹ) 26/02/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 21/02/2020
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 21/02/2020
Báo cáo tài chính quý IV/2019 ( Hợp nhất) 20/01/2020
Báo cáo tài chính quý IV/2019 ( Công ty mẹ) 20/01/2020
Báo cáo tài chính quý III/2019 ( Hợp nhất) 16/10/2019
Báo cáo tài chính quý III/2019 ( Công ty mẹ) 16/10/2019
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 31/07/2019
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019 ( công ty mẹ) 30/07/2019
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 ( hợp nhất) 30/07/2019
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty CP Dược phẩm Hà Tây 29/07/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 29/07/2019
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 29/07/2019
Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thay đổi lần thứ 20 24/07/2019
Báo cáo tài chính quý II/2019 ( công ty mẹ) 18/07/2019
Báo cáo tài chính quý II/2019 hợp nhất 18/07/2019
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 10/07/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán DHT 09/07/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 05/07/2019
Nghị Quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 03/07/2019
SGDHN Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Dược phẩm Hà Tây 26/06/2019
Nghị quyết Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 21/06/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 18/06/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty DHT 17/06/2019
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 17/06/2019
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 11/06/2019
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán mã chứng khoán DHT 05/06/2019
Công bố thông tin phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 27/05/2019
Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 27/05/2019
Nghị quyết Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 24/05/2019
Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 23/05/2019
Nghị quyết về việc phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 13/05/2019
Công bố thông tin đơn vị kiểm toán 2019 09/05/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiểu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 09/05/2019
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 09/05/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 17/04/2019
Báo cáo tài chính quý I/2019 hợp nhất 16/04/2019
Báo cáo tài chính quý I/2019 ( Công ty mẹ) 16/04/2019
Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ chủ sở hữu 10/04/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 10/04/2019
Công văn số 2257/UBCK-QLCB v/v báo cáo phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHT 08/04/2019
Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu 01/04/2019
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các tài liệu kèm theo 22/03/2019
Dược Hà Tây: Đổi mới quản trị - Thu hút nhân tài 15/03/2019
Điều chỉnh mục điều kiện chuyển nhượng của tờ trình số 174/TTr-DHT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động 15/03/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 15/03/2019
Nghị quyết Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 27/02/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 22/02/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 21/02/2019
Báo cáo tài chính ( Công ty mẹ) năm 2018 21/02/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 21/02/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 15/02/2019
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 14/02/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 12/02/2019
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 25/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 25/01/2019
Báo cáo tài chính quý 4/2018 ( Công ty mẹ) 21/01/2019
Báo cáo tài chính quý 4/2018 21/01/2019
DƯỢC HÀ TÂY: NỖ LỰC CHUYỂN MÌNH- CÁN ĐÍCH THÀNH CÔNG 21/12/2018
DƯỢC HÀ TÂY: NỖ LỰC CHUYỂN MÌNH- CÁN ĐÍCH THÀNH CÔNG 21/12/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 18/10/2018
Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 18/10/2018
Báo cáo tài chính quý 3/2018 (công ty mẹ) 17/10/2018
Báo cáo tài chính quý 3/2018 17/10/2018
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 16/10/2018
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên 2018 08/08/2018
Giải trình kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 08/08/2018
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc ban quản lý dự án 07/08/2018
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 03/08/2018
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (công ty mẹ) 03/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 31/07/2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét năm 2018 31/07/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 30/07/2018
Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018 30/07/2018
Báo cáo tài chính quý 2/2018 23/07/2018
Báo cáo tài chính quý 2/2018 (công ty mẹ) 19/07/2018
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2018 19/07/2018
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 22/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 19/06/2018
Ngày 15/06/2018, ngày giao dịch đầu tiên 6.281.081 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13/06/2018
HNX thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung 12/06/2018
Nghị quyết HĐQT 07/06/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 07/06/2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu DHT niêm yết bổ sung 04/06/2018
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 04/06/2018
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 6.281.081 cổ phiếu 04/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh lần thứ 3 25/05/2018
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 24/05/2018
Nghị quyết HĐQT ngày 18/5/2018 18/05/2018
Báo cáo thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 10/05/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 10/05/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền từ đợt phát hành cổ phiếu 17/04/2018
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2018 17/04/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/3/2018 30/03/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 27/03/2018
Báo cáo thường niên năm 2017 28/02/2018
Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017 27/02/2018
Nghị quyết HĐQT 07/02/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 06/02/2018
Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước cổ đông lớn năm 2017 30/01/2018
Báo cáo quản trị công ty năm 2017 30/01/2018
Đính chính thông tin Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Lê Thị Hồng Việt 28/12/2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 19/10/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017 16/08/2017
Nghị quyết HĐQT ngày 16-08-2017 16/08/2017
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên 11/08/2017
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ) 10/08/2017
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 08/08/2017
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 31/07/2017
Báo cáo tài chính quý II năm 2017 20/07/2017
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 13/07/2017
Ngày 12/07/2017, ngày giao dịch đầu tiên 6.281.089 cổ phiếu niêm yết bổ sung 07/07/2017
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 6.281.089 cổ phiếu 29/06/2017
Quyết định về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu 28/06/2017
Nghị quyết Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây về việc sửa đổi vốn điều lệ 12/06/2017
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 7/6/2017 về việc thay đổi vốn điều lệ 07/06/2017
Báo cáo kết quả phát hành của DHT ( Ủy ban chứng khoán nhà nước ) 05/06/2017
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành 02/06/2017
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 31/05/2017
CBTT phát hành cổ phiếu 16/05/2017
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 11/05/2017
Thông báo : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 10/05/2017
Nghị quyết Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 03/05/2017
Điều lệ Công ty năm 2017 30/04/2017
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28/4/2017 về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 28/04/2017
Thay đổi nhân sự 20/04/2017
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý I 2017 18/04/2017
Báo cáo quyết toán Quý I - 2017 18/04/2017
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17/4/2017 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 17/04/2017
Báo cáo tài chính quý I năm 2017 14/04/2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 11/04/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 29/03/2017
Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà tây 29/03/2017
TỜ TRÌNH về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đợn vị kiểm toán năm 2017 29/03/2017
TỜ TRÌNH v/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 29/03/2017
TỜ TRÌNH v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2017 29/03/2017
TỜ TRÌNH về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 29/03/2017
Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 29/03/2017
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 29/03/2017
TỜ TRÌNH về việc thành lập Công ty con: Công ty Cổ phần HATAPHAR công nghệ cao 29/03/2017
Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 29/03/2017
Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 29/03/2017
TỜ TRÌNH v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2017 29/03/2017
Công bố thông tin bất thường 29/03/2017
NGHỊ QUYẾT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 29/03/2017
BIÊN BẢN KỲ HỌP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 29/03/2017
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 28/03/2017
BIÊN BẢN HỌP NHÓM: Đề cử ứng viên tham gia bổ sung HĐQT nhiệm kì 2016-2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 21/03/2017
Thông báo họp ĐHCD 2017 20/03/2017
Quy chế đề cử - ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây 20/03/2017
TỜ TRÌNH: Về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 17/03/2017
TỜ TRÌNH: Về việc thành lập công ty con: Công ty cổ phần HATAPHAR công nghệ cao 17/03/2017
TỜ TRÌNH: Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 17/03/2017
Quy chế làm việc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 16/03/2017
Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tổ chức ngày 28/3/2017) 16/03/2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017
Báo cáo kiểm toán độc lập 15/03/2017
Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 15/03/2017
Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CPDP Hà Tây 15/03/2017
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 15/03/2017
Báo cáo của HĐQT về: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 15/03/2017
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 14/03/2017
Báo cáo thường niên 2016 14/03/2017
Giải trình chênh lệnh 10% BCTC hợp nhất và mẹ kiểm toán 2016 08/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 07/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ) 07/03/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 06/03/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 06/03/2017
Thông báo : Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 28/02/2017
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 23/02/2017
Báo cáo thường niên năm 2016 23/02/2017
Báo cáo quản trị công ty năm 2016 25/01/2017
Báo cáo tài chính quý IV/2016 (công ty mẹ) 24/01/2017
Báo cáo tài chính quý IV/2016 24/01/2017
Báo cáo quyết toán hợp nhất Quý IV - 2016 20/01/2017
Báo cáo quyết toán Quý IV - 2016 20/01/2017
THÔNG BÁO : Về ngày đăng kí cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền 03/11/2016
Báo cáo tài chính quý III/2016 21/10/2016
Báo cáo tài chính quý III/2016 (công ty mẹ) 21/10/2016
Báo cáo quyết toán hợp nhất Quý III - 2016 19/10/2016
Báo cáo quyết toán Quý III - 2016 19/10/2016
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ) 05/08/2016
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 05/08/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 03/08/2016
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 03/08/2016
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016 29/07/2016
Báo cáo tài chính quý II/2016 25/07/2016
Báo cáo tài chính quý II/2016 (Hợp nhất) 25/07/2016
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý II - 2016 25/07/2016
Báo cáo quyết toán quý II - 2016 25/07/2016
Báo cáo tài chính quý II/2016 (công ty mẹ) 22/07/2016
Báo cáo tài chính quý I/2016 (Hợp nhất) 21/04/2016
Báo cáo tài chính quý I/2016 21/04/2016
Báo cáo tài chính quý I/2016 (công ty mẹ) 21/04/2016
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý I - 2016 15/04/2016
Báo cáo quyết toán quý I - 2016 15/04/2016
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2015 bằng tiền ) ngày 6/4/2016 08/04/2016
Thay đổi nhân sự 05/04/2016
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2015 bằng tiền) 05/04/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 04/04/2016
BIÊN BẢN KÌ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 01/04/2016
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY( Nhiệm kì 2016 - 2021 Phiên họp đầu tiên) 01/04/2016
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 01/04/2016
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 1/4/2016 01/04/2016
Thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông 22/03/2016
Báo cáo kiểm toán độc lập 18/03/2016
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016 18/03/2016
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 18/03/2016
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016
Mẫu thư ứng cử Hội đồng quản trị 2016-2021 18/03/2016
Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 18/03/2016
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 15/03/2016
Báo cáo tài chính năm 2015 (Hợp nhất) 03/03/2016
Báo cáo tài chính năm 2015 03/03/2016
Báo cáo thường niên 2015 03/03/2016
Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ) 03/03/2016
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 03/03/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 01/03/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 01/03/2016
Báo cáo thường niên năm 2015 01/03/2016
Báo cáo quyết toán hợp nhất Q4 2015 05/02/2016
Báo cáo tài chính quý IV/2015 05/02/2016
Báo cáo quản trị công ty năm 2015 02/02/2016
Báo cáo tài chính quý IV/2015 (công ty mẹ) 21/01/2016
Báo cáo quyết toán quý 4/2015 20/01/2016
Quyết định Hội đồng quản trị ngày 19/11/2015 25/11/2015
Quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 19/11/2017 về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 24/11/2015
Báo cáo tài chính quý III/2015 29/10/2015
Báo cáo tài chính quý III/2015 (công ty mẹ) 23/10/2015
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý 3 năm 2015 15/10/2015
Báo cáo quyết toán quý 3 năm 2015 15/10/2015
Báo cáo tài chính quý II/2015 19/08/2015
Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 17/08/2015
Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (công ty mẹ) 17/08/2015
Báo cáo tài chính quý II/2015 (công ty mẹ) 17/08/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2015 13/08/2015
Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2015 13/08/2015
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý 2 năm 2015 13/08/2015
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 04/08/2015
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 04/08/2015
Báo cáo quyết toán quý 2 năm 2015 20/07/2015
Báo cáo tài chính quý I/2015 14/05/2015
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý 1 năm 2015 09/05/2015
Thông báo trả cổ tức năm 2014 06/05/2015
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 24/04/2015
Báo cáo tài chính quý I/2015 (công ty mẹ) 21/04/2015
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 20/04/2015
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 20/04/2015
Báo cáo quyết toán quý 1 năm 2015 15/04/2015
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Nhân sự HĐQT) 14/04/2015
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tiếp ( Hiệu đính ) 09/04/2015
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tiếp 08/04/2015
Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 07/04/2015
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 05/04/2015
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015 04/04/2015
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 02/04/2015
Báo cáo tài chính năm 2014 hợp nhất và giải trình 12/03/2015
Báo cáo tài chính năm 2014 12/03/2015
Báo cáo tài chính năm 2014 (Công ty mẹ) 10/03/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 10/03/2015
Báo cáo thường niên 2014 09/03/2015
Báo cáo tài chính công ty năm 2014 đã được kiểm toán. 04/03/2015
Báo cáo tài chính quý IV/2014 (hợp nhất) 27/02/2015
Báo cáo tài chính quý IV/2014 27/02/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 13/02/2015
Thay đổi nhân sự 09/02/2015
Quyết định bổ nhiệm nhân sự quan trọng 05/02/2015
Quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 4/2/2015 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 04/02/2015
Báo cáo tài chính quý IV/2014 (công ty mẹ) 27/01/2015
Báo cáo quản trị công ty năm 2014 27/01/2015
Báo cáo quyết toán quý 4 năm 2014 công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây 20/01/2015
Báo cáo tài chính quý III/2014 28/10/2014
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý 3 năm 2014 23/10/2014
Báo cáo tài chính quý III/2014 (công ty mẹ) 21/10/2014
Báo cáo quyết toán quý 3 -2014 16/10/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 20/08/2014
Báo cáo tài chính quý II/2014 19/08/2014
Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 (công ty mẹ) 18/08/2014
Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 hợp nhất 18/08/2014
Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014 14/08/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014 14/08/2014
Báo cáo quyết toán hợp nhất quý 2-2014 14/08/2014
Báo cáo tài chính quý II/2014 (công ty mẹ) 24/07/2014
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014 22/07/2014
Báo cáo quyết toán quý 2-2014 21/07/2014
Báo cáo tài chính quý I/2014 21/05/2014
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 06/05/2014
Báo cáo hợp nhất QI-2014 06/05/2014
Báo cáo tài chính quý I/2014 (công ty mẹ) 21/04/2014
Thông báo về viêc chi cổ tức năm 2013 21/04/2014
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 17/04/2014
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 15/04/2014
Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 12/04/2014
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 01/04/2014
Bổ sung tài liệu cổ đông thường niên năm 2014 31/03/2014
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2014 27/03/2014
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 25/03/2014
Báo cáo tài chính năm 2013 (Công ty mẹ) 14/03/2014
Báo cáo thường niên năm 2013 14/03/2014
Báo cáo tài chính năm 2013 14/03/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013 13/03/2014
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 13/03/2014
Báo cáo tài chính quý IV/2013 (công ty mẹ) 24/02/2014
Báo cáo tài chính quý IV/2013 (hợp nhất) 20/02/2014
Báo cáo quyết toán quý 4 năm 2014 20/02/2014
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2013 20/02/2014
Báo cáo quản trị công ty năm 2013 13/02/2014
Báo cáo quản trị công ty năm 2013 27/01/2014
Thông báo chi phối công ty con - CTCP Dượng và thiết bị y tế Hà Tây 19/11/2013
Báo cáo tài chính quý III/2013 15/11/2013
Báo cáo tài chính quý III/2013 23/10/2013
Báo cáo quyết toán quý 3 23/10/2013
Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 05/08/2013
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013 01/08/2013
Báo cáo tài chính quý II/2013 31/07/2013
Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2013 24/07/2013
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 05/07/2013
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 05/07/2013
Báo cáo giao dịch với công ty liên quan năm 2012 24/06/2013
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 25/04/2013
Báo cáo tài chính quý I/2013 24/04/2013
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây 22/04/2013
Báo cáo thường niên năm 2012 05/03/2013
Báo cáo tài chính năm 2012 08/02/2013
Báo cáo quản trị công ty năm 2012 31/01/2013
Báo cáo tài chính quý IV năm 2012 28/01/2013
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính quý IV 2012 25/01/2013
Báo cáo tài chính quý III năm 2012 23/10/2012
Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 29/08/2012
Thông tin cổ đông 15/06/2012
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 10/04/2012
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 07/02/2012
Báo cáo tài chính quý III năm 2011 14/11/2011
Giải trình cổ phiếu của Công ty tăng trần 05 phiên liên tiếp 25/10/2011
Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 12/09/2011
Kết quả triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 (lần 01) 14/07/2011
Báo cáo tài chính quý I/2011 10/05/2011
Báo cáo tài chính 2010 07/04/2011
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 11/03/2011 16/03/2011
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010 lần 2 07/03/2011
Thông báo không tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010 lần thứ nhất 07/03/2011
Báo cáo tài chính quý IV/2010 16/02/2011
Báo cáo tài chính quý III/2010 26/10/2010
Báo cáo tài chính bán niên năm 2010 25/08/2010
Báo cáo tài chính quý II/2010 04/08/2010
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 13/05/2009
Báo cáo tài chính 2008 31/03/2009
Dược phẩm Hà Tây (DHT) chào sàn Hà Nội với giá 24.400 đồng/cổ phiếu 04/02/2009
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm GDCK Hà Nội 10/11/2008
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN Cập nhật đến quý 4/2023
Tăng trưởng doanh thu 1.31
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế -41.19
Tăng trưởng Tổng tài sản 2.54
   
ROA 0.87
ROE 1.53
ROA 4 quý gần nhất 4.57
ROE 4 quý gần nhất 8.11
   
Khả năng thanh toán hiện hành 1.53
Khả năng thanh toán nhanh 0.85
   
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 0.81
Chỉ số đòn bẩy (Tổng Tài sản/Vốn chủ sở hữu) 1.81
CHỈ TIÊU BÁO CÁO Cập nhật đến quý 4/2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 505,763
Lãi gộp từ bán hàng và dịch vụ 48,866
Lãi/lỗ thuần từ HĐKD 16,697
Lãi/lỗ kế toán trước thuế 19,840
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN 16,152
   
Tài sản ngắn hạn 956,838
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,884,880
Nợ ngắn hạn 627,151
Nợ dài hạn 217,879
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,039,850
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 823,418

ĐV: Triệu đồng