Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên

Title Date
Báo cáo thường niên năm 2023 27/02/2024
Title Date
Báo cáo thường niên năm 2022 24/02/2023
Title Date
Báo cáo thường niên năm 2021 28/02/2022
Title Date
Báo cáo thường niên năm 2020 08/02/2021
Title Date
Báo cáo thường niên 2019 28/02/2020
Title Date
Báo cáo thường niên năm 2018 21/02/2019

Tài liệu đại hội đồng cổ đông

Title Date
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 08/04/2024
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 18/08/2023
Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 18/08/2023
Tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2023 28/07/2023
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 16/03/2023
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 25/03/2022
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022 04/03/2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 04/03/2022
Danh sách Cổ đông lớn 28/07/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 25/03/2021
Biên bản họp Ban kiểm soát năm 2021 25/03/2021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 25/03/2021
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 25/03/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 25/03/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 25/03/2021
SYLL các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 25/03/2021
SYLL các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 25/03/2021
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 04/03/2021
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 26/08/2020
Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 14/08/2020
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 31/03/2020
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020 18/03/2020
Điều chỉnh mục điều kiện chuyển nhượng của tờ trình số 174/TTr-DHT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động 15/03/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 15/03/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 15/02/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 12/02/2019