Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2015

Xem tại đây